Mengden blokker blir redusert

Arne Bernt Dahle med t-skjorte som passer anledningen. Foto Sigrid Bækholt
Del på Facebook
– Vi fikk ikke stanset utbyggingen i enden av Lervigparken, men det ble lagt noen føringer for hvor mye som kan bygges, oppsummerer Arne Bernt Dahle.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Innbyggerinitiativet, som ikke ønsker flere blokker ytterst i Lervigparken, var egen sak på møte i kommunestyret mandag 27. mars. Alle innbyggere kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter å ta stilling til forslag som har samlet 300 underskrifter. Mer enn 300 skrev under på oppropet mot nye blokker i enden av Lervigparken.

I saken til møtet mente kommunedirektøren at dette området har relativt god dekning av ulike typer friareal/parker, og foreslo at kommunestyret skulle vedta at det ikke er grunnlag for å omgjøre utbyggingsområdet til friområde. I tillegg opplyste han om at kommunen solgte tomten på Siriskjær til Solon for 34,2 millioner. I et notat nevnes også et eventuelt krav om inntektstap.

I debatten som fulgte hadde flere politikere merket seg hvor ofte storhaugbeboere etterlyser flere grønne områder. Det ble også spådd at flere slike saker vil komme.

Storhaug står foran flere år med sanering av gamle industriområder til fordel for leiligheter i blokk i et område som fra før har færrest grønne kvadrat pr innbygger.

Arne Bernt Dahle fulgte møtet som tilhører. -For første gang i mitt liv tok jeg initiativ til et opprop, forklarer Arne Bernt. -Det var en underlig seanse å være vitne til selve saksbehandlingen i kommunestyret. Noen av politikerne hadde ikke satt seg inn i saken men deltok med tyngde i debatten likevel. Det forundret meg, sier Arne Bernt.

– Det vi oppnådde i akkurat denne saken kommer fram i tilleggsforslaget fra rød side som presiserer at

– Ved en eventuell reguleringsendring eller detaljregulering av trinn 2, skal det ikke åpnes for å bygge flere boliger enn det som allerede er tillatt i gjeldende plan 2200.

– Grøntareal på bakken bør plasseres nær sjøen for å sikre et sammenhengende grøntdrag i forlengelse av parken.

– Dersom det innen tre år ikke er søkt om rammetillatelse for nye boliger i det aktuelle utbyggingsarealet, ber kommunestyret om at sak hvor det vurderes å sette i gang en prosess for å kjøpe tilbake tomten med formål å innlemme denne i Lervik-parken.

Disse tilleggene ble foreslått av Sara Nustad Mauland (Rødt) på vegne av MDG, SV og Rødt og ble vedtatt med knappest mulig flertall, med bare 1 stemmes overvekt. Partiene som stemte for var Ap, R, MDG, SV, Krf og Bjarne Kvadsheim og Dagny S. Hausken fra Sp.

Hvordan tolker du vedtaket?
– Dette betyr at kommunestyret har vedtatt at reguleringsplanens maksimal-tall på boliger skal gjelde – dvs at det er kun plass til 20 boenheter i dette arealet. Dersom dette vedtaket blir stående kan det være at Solon velger å ikke bygge ut, da arealet til hver bolig koster 1,7 mill. Jeg vil gjerne gjennom avisen takke alle som har støttet oss i denne i saken, sier Arne Bernt.

Kjartan Alexander Lunde (V) foreslo at dette utbyggingsområdet gjøres om til friområde og at det etableres park. Forslaget fikk tre stemmer fra Venstre.

Hele debatten i kommunestyret 27. mars kan høres ca 27 minutt inn i sendingen fra møtet.

Stavanger KommuneTV

Vil ha STØRRE Lervigpark – Storhaug Bydelsavis