The Missing Link i Jammerdalen

Mange mener mye om boligområdet i Jammerdalen. En byplanlegger beskrev at området har lite opplevelsesverdi. En nyinnflyttet storhaugboer sier at i akkurat det området er det sikkert mange som leier og derav stor gjennomtrekk. En som har bodd lenge nær ”Pulsparken” har ikke hørt om noen av prosjektene.
Del på Facebook
– Politikerne bestilte i 2012 en ny sentrumsplan som ble vedtatt i 2019, fortalte Claus. – Sentrumsplanen har også lagt flere føringer for Pedersgata, men aktive førsteetasjer har i ettertid vært en av de mest omdiskuterte tema. Mange bygg i Pedersgata er nå oppgradert og en viktig plan for Nytorget er på vei til å bli realisert.

Mandag 29. april ble fem vinnere av kvikktester presentert på restauranten Bellies i Støperigata. Claus Petersen, som er sentrumskoordinator i Stavanger kommune, innledet om Pedersgata sin rolle i sentrumsutviklingen.

– Transformasjon i Urban Sjøfront gir Pedersgata en ny rolle som bindeledd, forklarte han og viste på kart at det kan komme et tyngdepunkt for nye boliger i området Svankevigå og Spilderhaugvigå når eller om de engang blir realisert.

Sentrumsplanen, kartet over Stavangers sentrum, strekker seg helt inn til Varmen brannstasjon. Planen definerer Pedersgata som en viktig forbindelse mellom det historiske sentrum, og den østlige delen. Dette fører også til en utvikling i Pedersgata med bruksendringer fra boliger i første etasje til restauranter eller butikker.

I flere sammenhenger blir byrommene i Pedersgata, spesielt de som er under Bybrua, viktige.

– Dette er et område som før i tiden har vært mye bedre koplet på omkringliggende bydeler. Før Havneringtunnelen ble etablert på 80’tallet så gikk Haugesundsgata opp til Pedersgata, og dette var den gang en av de viktigste forbindelser til sentrum. Her er det potensiale til å få mer attraktive og opplevelsesrike byrom og parker for brukerne i området, samt styrke forbindelsene til omkringliggende bydeler og bussholdeplassene, sa Claus.

– Området i Jammerdalen har behov for en oppgradering med tanke på å skape attraktive byrom og økt trygghetsfølelse for beboerne, sa Claus. – Jeg oppfordrer dere som har fysiske møbleringsprosjekter om å ta i bruk de tomme byrommene.

– Vi har engasjert Bjarte Bøe fra Sopra Steria til å gjøre innbyggerinvolvering i Pulsparken, sier Edle Lerang Nes som er programleder for områdesatsingen på Storhaug. – Pulsparken er arbeidstittelen til byrommet som ligger mellom Pedersgata og Arbeidergata, under bybroen. Målet er å finne ut hva innbyggere ønsker å gjøre i dette rommet. Det vil bli en del aktivitet i området, men det er for tidlig å si presist hvilke. Det kommer mer informasjon om dette i Storhaug bydelsavis i september.

Stavangers mest innovative område – Storhaug Bydelsavis