– Nå raseres områder ett for ett – ett og ett kvartal og ett og ett hus

Her lå Stavanger Støberi & Dok som år 1900 var Stavangers største arbeidsplass. Nær 90 skip ble bygget her. Den historiske dokken skulle åpnes opp igjen, men forsvant fra planene. Nå bygges Sjøkanten Park med i første omgang 161 leiligheter fordelt på 5 blokker/punkthus. Etter hvert vil de 150 år gamle arbeiderboligene i Dokksmauet knapt vise. Foto: Sten Solberg.
Del på Facebook
Kommunedelsutvalget behandlet reguleringsplan for Badehusgata 25 og Dokkgata 4 i Svankevigå tirsdag 29. mars. - Jeg har litt å si i denne saken, innledet Hege Benedicte Blom Stene (V).

Sigrid Bækholt
[email protected]

Storhaug Bydelsavis nr 2 – 2022

– I en annen sak har vi fått kommunedirektørens forslag til arealstrategi som vil forsterke det enkelte steds særegenhet, øke variasjon i boformer, boligtyper og -størrelser, og priser. Samt sikre arealer for framtidas næringer.

Det vil alltid være en konflikt mellom vern og bevaring av gammel industrihistorie, stedstypisk bygningsmasse, gamle og nye kulturmiljøer, og et fungerende kvalitativt planforslag, som må ta hensyn til dagens krav til både uterom, aktivitet, universell utforming og estetikk – eller hva vi synes er pent akkurat nå.

Illustrasjonen er laget av Leo Ribeiro (leoribeiro.no) som bor i Vindmøllebakken bofellesskap.

En økende rivningsiver

Nå raseres områder ett for ett, poengterte Hege. – Ett og ett kvartal og ett og ett hus. Vi ser en økende rivningsiver som til sammen sakte men sikkert forandrer og forringer trehusbyen Stavanger og kommunedelen Storhaug.

Vi MÅ se kommunedelen som en enhet. Med sine kvartaler, områder, og gateløp, med sitt spesielle særpreg og ikke bare enkeltbygg i små og avgrensede områder som vi kan rive litt etter litt, og bit for bit.

Små aktører hører til her

Hvorfor må alt endres? Og derigjennom også bli for dyrt for eksempelvis kreative og ideelle virksomheter og små grunderbedrifter. Små aktører hører hjemme i områder som Dokken. Sykkelservice hører hjemme i Dokken. Snekkerforeningen hører hjemme i Dokken.

Hvor mye må små grunder­bedrifter, sosiale entrepenører og kreative etableringer jobbe og tjene for å kunne betale husleie? Venstre frykter at disse aktørene fortrenges. Vi mener det ER mulig å utvikle og samtidig ta vare på identiteten. Det ER mulig å tenke seg at en kommunedel så tettpakket med blokker som Storhaug, kan utvikle seg i tråd med tiden, OG samtidig tørre å ta vare på og ruste opp områder som Dokken. Uten rivning og ny utbygging.

Ta vare på identitet

Vi trenger ikke flere boenheter i allerede overfylte områder. Men vi trenger å ta vare på, og synliggjøre det mange oppfatter som viktig for kommunedelens identitet.

Tenk hva det kunne ha blitt! Grøntdrag fra Badedammen til Bellies, grønn plass mellom Sykkelservice og Absinthen. Bading i siktlinje fra badstuene i Svankevika til rutsjebanen i Badedammen!

Når det er sagt, så er planen for området Dokken allerede vedtatt. Og det er visst flere blokker vi vil få.

Hovedlinjene var allerede trukket

Det ble gjort en grundig kartlegging med innspill fra flere berørte parter, men dessverre, mange kom inn lenge etter at hovedlinj­ene allerede var trukket. Og enda flere vet ikke om de er invitert til å komme med sine innspill.

Det er blant annet lagt vekt på at det skal være plass til barne­familier, og prosjektet har en del boligtyper som har vist seg å være attraktive for barnefamilier. Men andelen av slike boliger er for lav. Spesielt når en tar hensyn til alle de små leilighetene som allerede er i området.

Venstre ber om at saken tilbakesendes, og at krav til boligtyper, kvartalslek, sandlek, og brannslukking oppfylles, og at felles uteområder får tilstrekkelig med sol.

Små kreative og ideelle virksomheter og små gründerbedrifter må sikres reell mulighet til å kunne fortsette sine virksomheter i området, oppsummerte ­Hege.

På side 16 i papiravis eller pdf-utgaven kan du lese mer om vedtakene og møtet i Storhaug kommunedelsutvalg.

Les mer:

– Nå raseres områder ett for ett
Ett og ett kvartal og ett og ett hus
Dramatisk – Kvartal etter kvartal saneres. – Storhaug Bydelsavis