Endelig gjenåpning i Kvitsøygata 3!

Camilla Aas og Edle Lerang Nes ønsker flere besøk i Kvitsøygata 3.
Del på Facebook
Områdesatsingen på Storhaug kan endelig åpne dørene til Kvitsøygata 3 (K3) igjen. Edle Lerang Nes og Camilla Aas gleder seg til å få mer liv i lokalene igjen.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Hensikten med lokalet er å fremme flerbruk, faglig utvikling og samskaping, sier Edle Lerang Nes. – Vi vil det skal være et godt og inspirerende samlingssted, både for ansatte i kommunen, for organisasjoner, frivillige og innbyggere. Hva som skal skje avhenger også av hva innbyggere og organisasjoner ønsker og tar initiativ til. Her er det mange muligheter!

«Hva som skal skje avhenger også av hva innbyggere og organisasjoner ønsker og tar initiativ til.»

Mye er allerede booket inn, men særlig i helger er lokalet fortsatt tilgjengelig. Spillturnering, singeltreff, klesbyttemarked, bokbyttemarked, plantebytte, nabolagsmåltid og hobbyverksted er eksempler på mulige aktiviteter. Rom kan bookes gjennom STAVANGER (aktiv-kommune.no) eller ved å sende epost til [email protected]. – Kom gjerne innom huset, oppfordrer Edle.

To nye ansikter

Med gjenåpningen følger to nye ansikter som nå er ansvarlige for områdesatsingen.

Edle Lerang Nes er ny leder siden februar. Hun er utdannet sosialantropolog og har flere års erfaring fra kommune og NAV i arbeid med nybosatte, voksne flyktninger samt enslige mindreårige flyktninger.

Camilla Aas startet som rådgiver i områdesatsingen i august. Hun har også tidligere erfaring med flyktninger og asylsøkere, og har utdanning i sosialantropologi og krigsstudier.

Åpne innbyggerkvelder

– Vi ser begge frem til å drive områdesatsingen videre, og gleder oss til mer aktivitet fremover, forteller Edle. – Vi planlegger å ha noen åpne innbygger-kvelder med ulike tema, som for eksempel nabofellesskap og naboinitiativ, hva skjer (reguleringsplaner/ bydelsutvikling). Vi ønsker selvfølgelig innspill om hva dere som bor her ønsker!

«Vi planlegger åpne innbygger-kvelder med tema som nabofellesskap, naboinitiativ og hva skjer (reguleringsplaner/ bydelsutvikling). Hva ønsker dere som bor her?»

– Ensomhet er et økende problem, og undersøkelser har vist at til tross for at mange på Storhaug trives svært godt her, er det færre som føler tilknytning eller fellesskap/kjennskap med naboer. Dette er jo noe som vi alle har mulighet til å bidra til, og vi ønsker fremover å sette litt fokus på nabofellesskapet som ressurs, sier Camilla.

Naboskapskveld

– Sammen med Frivilligsentralen inviterer vi til suppetirsdag og naboskapsprat tirsdag 16. november kl. 15.30 – 17.30 i Kvitsøygata 3. Da får vi besøk av de engasjerte sjelene bak “Eg e naboen din” (eg e naboen din | Facebook) i Sandnes som har lyst til å dele sin portrettutstilling, sine erfaringer og historier fra prosjektet, forklarer Edle.

«Sammen med Frivilligsentralen inviterer vi til suppetirsdag og naboskapsprat tirsdag 16. november.»

– De vil også gjerne høre erfaringer og historier om naboskap fra Storhaug. Dem vet vi det er mange av, tilføyer Camilla. – Har du en historie om godt naboskap å fortelle oss og andre? Eller ønsker du å gjøre noe i ditt nabolag men ikke vet hva eller hvordan? Gjennom å komme sammen, dele erfaringer og ideer kan vi inspirere hverandre til å være gode naboer og bygge gode fellesskap rundt oss.

«Ønsker du å gjøre noe i ditt nabolag men ikke vet hva eller hvordan?»

Områdesatsingen på Storhaug, hva er det?

Områdesatsingen på Storhaug handler om å forbedre sosiale og miljømessige levekår, samt utvikle løsninger og programmer som skaper god helse. Satsingen er et samarbeid med staten, og foregår i perioden 2018 – 2024.

En områdesatsing er orientert mot innbyggerne som bor i et område; Det er innbyggerne som best kjenner stedet, tjenestene som tilbys, hva som er bra/dårlig, hva som kunne vært løsninger.

«Det er innbyggerne som kjenner stedet best.»

– Storhaug bydel har et mangfold av folk, talenter, kreativitet og engasjement – et godt grunnlag for å vedlikeholde og utvikle et levende lokalsamfunn som er godt å bo i for alle, forklarer ­Camilla. – Områdesatsingen skal være med å gjøre dette grunn­laget enda sterkere, supplerer ­Edle.

Verdi utover prosjektperioden

Områdesatsingen gir en unik anledning til å jobbe frem gode og bærekraftige bo- og nærmiljøer, samt utforske nye måter for samhandling – samskaping – internt i kommunen, og eksternt med blant annet innbyggere og organisasjoner. Det er også et mål at det som skjer i prosjektet skal ha verdi utover prosjektperioden, både når det gjelder de gode nærmiljøene og de nye måtene å jobbe sammen på.

Områdesatsingen på Storhaug, hva gjøres egentlig?

– Områdesatsingen på Storhaug består av et stort mangfold prosjekter og tiltak, forklarer Edle. – De er startet opp på bakgrunn av innbyggermedvirkning den første perioden av satsingen, og skjer i dialog med de kommunale tjenestene om utfordringer de har erfart. Vi tenker det er relevant at også innbyggerne blir kjent med hva som faktisk blir gjort av konkrete prosjekter.

Vi vil derfor fortelle alle avisas lesere om de tre satsingsområdene, samt pågående prosjekter og stillinger som dekkes (helt og/eller delvis) via områdesatsingen i 2021.

Inkludering gjennom tidlig innsats:

 • Foreldre spør (0,3 stilling). En digital og anonym plattform der foreldre kan skrive inn alt de måtte lure på om van-lige og uvanlige ting i en families hverdag. Kompetente fagpersoner som svarer. Sjekk ut: foreldrespør.no
 • Sammen i overgangen (1 stilling): Prosjekt for å gjøre overgangen mellom barnehage og skole, samt barneskole og ungdomsskole, mindre sårbar. Mer kontinuitet og sammenheng.
 • Styrkning av skolehelsetjenesten med 2 stillinger, helsestasjonen med 1 stilling + 1 stilling jordmor for å øke innsat-sen mot barn og unges psykiske helse, samt tidlig og god oppfølging
 • Samarbeidsprosjekt mellom familiesenteret. (0,5 stilling) og Emmaus barnehage (0,2 stilling), for nye måter å sam-arbeide på, og lavterksel foreldreveiledning.
 • Ungjobb (1 stilling i ungdom og fritid). Forebygge utenforskap og sosial ulikhet, bygge selvstendighet, kulturell/sosial kapital og mestring gjennom tett oppfølging og lønnet arbeid.
Gode bo og nærmiljø:

 • Idrett og uteområder. Samarbeid med avdeling Idrett og uteområder for å bygge ut og forbedre uteområdene på Storhaug. I tillegg til kommunens budsjett bidrar områdesatsingen med 2 millioner hvert år. Eksempel i 2021: Kjelvene skatepark (resultat av innbyggermedvirkning) er ferdig. Oppgradering med blant annet treningsutstyr og mer park i Badedammen er påbegynt. Lommeparken i Vinkelgata er også snart ferdig. Det blir en fin liten møte-plass for nabolaget.
 • Kvitsøygata 3. Videreutvikling og drift, ny aktivitet.
 • Nærmiljøtilskudd. Kr 500.000 deles ut årlig. Lavterskel, ment å fremme gode nabolagsfellesskap, sosiale treffpunk-ter og gode nærmiljø – alle kan søke! Se egen annonse for tilskuddsordningen Nærmiljøtilskudd på side 14 i denne avisen.
 • Rasmus Risasgate 33. 2 millioner til oppussing/renovering av Rasmus Risasgate 33 i Emmaus; Gjøre huset tilgjenge-lig for Storhaugs innbyggere med mye aktivitet inne og ute!
Nye veier til arbeid og velferd:

 • Storhaug Unlimited (1 stilling i områdesatsingen) som støtter deg på veien fra lokal ildsjel til etablering av foretak som løser samfunnsutfordringer på Storhaug. Se: www.Storhaugunlimited.no eller følg på facebook.
 • Storhaug-prosjektet (1,5 stillinger i flyktningetjenesten). Få flere flyktninger som bor på Storhaug ut i jobb i samar-beid med bedrifter, NAV Hundvåg & Storhaug, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner i bydelen.
 • Områdebase (1 stilling i helse og velferd): Etablere områdebase for å bidra til tryggere og bedre fysisk og sosialt bomiljø i område med høy konsentrasjon av kommunale boliger. Samspill med frivillige, ideelle organisasjoner, samt sosiale entreprenører
 • Nye mønstre – trygg oppvekst (1 stilling i NAV Hundvåg og Storhaug). Tilby familiekoordinator til familier som har hatt lav inntekt over tid og ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende. Forskningsprosjekt i samarbeid med 15 kommuner.

Fra Storhaug Bydelsavis nr 5 – 2021