Havnesiloene på Mølleneset

Modell for alternativ «Kvartal» sett fra øst. Silo B, som foreslås bevart, til venstre i bildet. Møllebygget, som også foreslås bevart, er markert med gult midt i bildet. Foto: Helen & Hard
Del på Facebook
Storhaug kommunedelsutvalg ønsker tilgjengelighet for alle med sjøpromenade, sjøbad, småbåthavn og utkikks­punkt på den høyeste siloen. For å sikre flere barn i området foreslås barnehage og rimelige familieboliger.

Sigrid Bækholt
[email protected]

For andre gang orienterte Ane Dahl fra Helen & Hard de lokale politikerne i Storhaug kommunedelsutvalg om fremtidsplaner for havnesiloene på Mølleneset.

Arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan kan ta flere år. Innspillene skal innarbeides og ende opp i et konkret forslag til reguleringsplan. Så kommer nye runder med høring og politisk behandling. Regulering av Mølleneset (plan 2754) er i en svært tidlig fase.

Erlend Jordal (H) og Helge Dagfinn Andersen (SV) la fram hver sine forslag som ble enstemmig vedtatt da Mølleneset ble behandlet på kommunedelsutvalgets fjernmøte 16. mars.

Erlend Jordal (H) foreslo:

 • Kompakt kvartalsstruktur i tråd med den historiske bebyggelsen
 • Videreføre sjøpromenaden med trebrygger foran de to sjøhusene
 • Trapper ned fra Møllehaugen mot nord via enden på Vindmøllebakken
 • Kunst/aktiv belysning på siloene i enden av siktlinjen nedover Pedersgaten
 • Sikre småbåter tilgang til bryggeanleggene
 • Videreføre blå promenade
 • Regulere inn en barnehage
 • Regulere inn en betydelig andel townhouses for å få inn flere familieboliger
 • Planlegge sjøbad som en vesentlig byfunksjon i området
 • Toppen av den høyeste siloen som foreslås bevart sikres offentlig tilgjengelighet som et utkikkspunkt, restaurant, vinterhage ol. former for tjenesteyting. Dette vil gi en ny byfunksjon og et attraktivt lande­merke

Helge Dagfinn Andersen (SV) foreslo:

 • Utbyggingen av hele Storhaug øst må ses på og reguleres i sammenheng for å ivareta bydelens beboere og for å videreformidle mangfold, benytte potensialitet og bevare det som gir området sitt historiske særpreg
 • Spille på lag med klyngene av gamle trehus i området
 • Den unike kulturen som er dyrket frem bør hensyntas videre i prosjekteringen. Den gamle bebyggelsen hadde nærkontakt med sjøen
 • Promenadeområdene må planlegges som forlokkende, solrike møte- og sitteplasser for beboerne. Barn må kunne utfolde seg i trær, klatre-trær til lek og utfoldelse
 • Parkeringsplasser må ikke ligge over bakkeplan
 • For at ulike typer barnefamilier skal etablere seg er både pris, typologi og større boenheter viktig. Det betyr at en tenker rekkehus, tett lavbebyggelse som gir rimelige botilbud.

Varslingsbrev, oversiktskart, planinitiativ, planprogram og referat fra oppstartsmøter kan du finne på kommunens hjemmeside. Dokumentene inneholder flere illustrasjoner og mer detaljer om hva som foreslås revet og bevart, gateløp, grøntområder og mye mer.

Hvor stor tomteutnyttelse?

Det er Prosjektil Areal AS og Helen & Hard AS som på vegne av Agri Eiendom Stavanger AS, varsler oppstart av regulering for Mølleneset, hovedsakelig til boliger, men også til kontorer, næring og andre sentrumsrelaterte funksjoner. Planområdet er på ca. 26 daa.

Tre forskjellige alternativer skal konsekvensutredes:

 • Dagens bruk og situasjon videreføres
 • 50% boligandel/50% annen virksomhet. 240% BRA
 • 80% boligandel/20% annen virksomhet. 160% BRA

Hva betyr % BRA?

– I denne sammenheng betyr det prosent utnyttelse av tomten. For eksempel tilsvarer 100 % BRA et areal tilsvarende tomtens størrelse – at det bygges en etasje over hele tomten. Et boligområde krever mer uteareal enn næring og derfor blir det lavere tetthet når det er boliger enn når det kun er næring. I sentrum kan det bygges med tetthet opptil 400 % BRA hvis man kun bygger næring. Mølleneset er «klippet ut» av sentrumsplanen, derfor er det kommuneplanen som kommunen mener gjelder her, forklarer Ane Dahl.

– Når det gjelder antall boliger utreder vi muligheter i spennet 250-400. Kommunen og naboer ønsker fokus på variasjon i boligtilbudet med en god andel tilrettelagt for familier. Dette tar vi med oss i videre arbeid, opplyser Ane Dahl. -Vi har fått veldig mange konstruktive og gode innspill blant annet fra kommunedelsutvalget, naboer, brukere av anlegget og området og andre grupper som vi nå skal jobbe med videre i prosjektet.

Si din mening innen 26. april

Innspill kan sendes til Prosjektil AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger eller på e-post til [email protected], med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til [email protected]. Oppgi boligadressen og merk sendingen med plannummer og plannavn.

Alle kan si sin mening når kommunen eller andre starter opp arbeidet med en reguleringsplan. Muligheten for å påvirke planen er størst når planarbeidet starter. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 26.04.2021.

Dagens situasjon sett fra Pedersgata og omkringliggende småhusbebyggelse. Foto: Helen & Hard
Enkel fotomontasje av volumene til alternativ “Rygg”. Møllebyggets volum er gitt en gul farge. Dagens omriss av de to siloene som foreslås revet er angitt med grå linje. “Rygg” trappes opp fra 3 til 16 etasjer på det høyeste.
Foto: Helen & Hard
Enkel fotomontasje av volumene til alternativ “Kvartal”. Møllebygget og den høyeste siloen er foreløpig vurdert som mest aktuelle for gjenbruk. Mølle­byggets volum er gitt en gul farge. Dagens omriss av de to ­siloene som foreslås revet er angitt med grå linje. “Kvartal” trappes opp fra 3 til 13 etasjer på det høyeste. Foto: Helen & Hard