Borgenkvartalet

Planen legger til rette for fortetting av Borgenkvartalet, med tre nye bygningsvolum mot Ryfylkegata (bygg 1 og 2) og Kvitsøygata (bygg 3). Realisering kan bety nær dobling av næringsareal til 16 700 m2 fordelt på forretning, kontor og tjenesteyting. Hentet fra planbeskrivelsen.
Del på Facebook
Politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling var uenige om hvilke høyder som skal tillates for Borgenkvartalet. MDG, Rødt og V støttet kommunedirektørens innstilling om å redusere høydene.

På møtet 4. februar vedtok utvalget til slutt å sende saken ut til offentlig ettersyn og høring med 2 forskjellige alternativer. Det ene med forslagsstillers ønske om høyder. Det andre forslaget med reduserte høyder.

Det er Mad arkitekter, Stavanger som på vegne av Borgenkvartalet AS foreslår detaljreguleringen (plan 2698).

I saken til utvalget foreslår kommunedirektøren reduksjon av høyder som vist på illustrasjonen (gul stiplet linje) fordi: høyder på inntil 7 etasjer overstiger høyder i gjeldende plan, og vurderes som for høy opp mot eksisterende, verneverdig bebyggelse. Høyde og form i Ryfylkegata vil skyggelegge boligers leke- og uteområde i mars og bebyggelsene anbefales redusert.

Tilgrensende boliger og næringsbygg inngår i planen. Det planlegges parkeringskjeller med ­atkomst fra Lervigsveien. Deler av Kvitsøygata reguleres til gå­gate, og areal mellom Borgenkvartalet og boliger i sør reguleres til gatetun. Verneverdig bebyggelse i Kvitsøygata 19 (Borgenfasaden), Kvitsøygata 15 og Ryfylkegata 30 (Ostehuset) og Lervigsveien 25 foreslås regulert til hensynsone bevaring.

Mesteparten av næringsare­alene benyttes nå som kontorlokaler til ulike typer bedrifter. 22 leietak­ere listes opp deriblant Ostehuset Øst, Bitmap, Eggs Design, Sherwood klinikken, SATS, Stavanger kommune ved Bo og Aktivitet, Embo, Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester og Hjemmesykepleie, Stavanger Pilates.

Det er ca 300 ansatte innen planområdet i dag. Ifølge planforslaget vil realisering bidra til 390 nye arbeidsplasser.

I saken står det at sameiene Bryggertunet I og II er direkte naboer til planområdet og stiller seg negative til at tiltakene som foreslås innbefatter deler av deres eiendom. Sameiet aksepterer ikke at deres private boder, fellesarealer og parkeringsplasser blir berørt uten at det blir garantert en lik eller bedre løsning enn dagens.

Saken vil blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring når materialet er bearbeidet i henhold til vedtaket.

Litt historie

The C. Borgen Packing Co. A.S. Kilde: Fotograf Gard Paulsens arkiv. Stavanger byarkiv.

Lervigsveien 25 inneholdt tidligere AS Nybø Preserving Co (1912), Norway Canning Co Ltd (1922) og Norway Preserving Co AS (1930).

Ryfylkegata 30-32 inneholdt tidligere The C. Borgen Packing Co (1911), De Forenede Hermetikkfabrikker AS (1941) og Vestlandske Hermetikkfabrikker AS (1949).