Savner barnehage og flere tilbud for barn og unge ved Badedammen

Del på Facebook
Digital medvirkning i området Badedammen – Spilderhaugen

Det må i den videre utviklingen av området tilrettelegges for barnefamilier, tas vare på lokale aktører og sikre større sammenhengende grøntstruktur, tilgjengelige arealer langs sjøen, områdets særpreg/identitet i prosjektutvikling av tomtene og flere møteplasser, gjerne i aktive første-etasjer.

Slik oppsummeres kort de viktigste fremtidstema for området. LÉVA Urban Design har nylig offentliggjort en rapport fra digital medvirkning i området Badedammen og Spildehaugen. Rapporten er utført på oppdrag fra Svankevigå AS og Agri Eiendom AS. To tomter innerst i Svankevikå og Havnesilo-området skal hver for seg gjennom en reguleringsprosess de kommende årene.

Spørrreundersøkelsen

Den digitale spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 15. mai – 15. juni i år. Det var 285 som svarte. Blant disse oppgav ca 60 % at de bodde i området, ca 35 % at de arbeidet i området og ca 15 % at de verken bor eller arbeider i området, men ofte besøker området.

Ca 60 % hadde bodd i området mindre enn fem år, nær 20 % mer enn ti år.

Undersøkelsen ble distribuert gjennom direkte kontakt til sameier og andre interessegrupper i området.

Savner barnehage og flere tilbud

Samtlige barnefamilier nede ved Badedammen savner barnehage.

Ønsker man å legge til rette for barnefamilier og et mangfoldig bomiljø er dette en gruppe det må tas mer hensyn til. Den største grunnen til at områdene føles utrygt oppgis å være lite aktivitet, slitasje og dårlig belysning. Møtestedene for barn og unge som er innendørs ligger i større grad nærmere Lervigstunet, og det er behov for flere tilbud til barn og unge nede ved Badedammen.

De viktigste tema fra undersøkelsen blir i rapporten oppsummert slik:

• Bevare og videreutvikle lokale aktører

Det kreative miljøet som har etablert seg i og rundt Badedammen de senere årene har en stor verdi for området og de som bor/bruker det. Dette er en stor del av identiteten til området. Det blir viktig i den videre utviklingen å se på disse som en ressurs og drivere for attraktiviteten til området. Dette inkluderer Gründermiljøer innenfor mat og teknologi, kulturaktører, kunstnere og kreative virksomheter.

• Fokus på arkitektur – bevare identitet

Det blir viktig å studere eksisterende arkitektur og historiske miljøer i område når man jobber med estetikk i prosjektene. Nærområdet til de to prosjektområdene har stort mangfold i både type arkitektur, skala og struktur. Noe som danner en helhetlig karakteristikk til området. Prosjektområdene bør sikre at de to nye områdene innskrives i denne konteksten på best mulig måte. Det bør være særlig fokus på estetikk og sikre særpreg/identitet i den videre prosjektutviklingen av begge tomter.

• Park og grønt av kvalitet – sammenheng

Alle parker og uterom som finnes i nærområdet i dag er godt likte og brukte, det er allikevel ønsker om mer grønt. Det blir i den fremtidige utviklingen særlig viktig å sikre større sammenhengende grøntstruktur, opplevd offentlig tilgjengelighet og en gjennomtenkt programmering knyttet til det som allerede finnes i nærområdet. og i etableringen av nye uterom og parker blir det viktig å tenke helhetlig og hvordan disse potensielt kan kobles opp på et større nettverk koblet til det som eksisterer i dag.

• Aktive førsteetasjer

Det ytres tydelig ønsker om flere kommersielle tilbud og møteplasser. Plassering av aktive første-etasjer kan sikre liv og aktivitet i de mest brukte gatene i dag som føles tomme og ”døde”. Harald Hårfagres gate og Ryfylkegata er gater som er spesielt mye brukt i dag, men som mangler kommersielle aktører i 1. etasjer. Her er gatekryssene i disse gatene særlig viktige.

• Åpne opp og invitere inn

Det blir viktig i utviklingen å sikre offentlige arealer ved sjøfronten av forskjellige karakter basert på de fysiske potensialene til de ulike arealene i prosjektene. Det blir essensielt å jobbe med at det også oppleves tilgjengelig for allmennheten og at man legger til rette for aktiviteter ved og på vannet. Denne type tilbud og aktiviteter bør vurderes etablert allerede nå – som midlertidige tiltak som gir noe tilbake til lokalmiljøet, mens utviklingen pågår.

• Variert og familievennlig botilbud.

Et sosialt bærekraftig område krever en mangfoldig beboersammensetning og det må i den videre utviklingen tilrettelegges for familier i området. Dette gjelder både boligtilbud mtp pris og størrelse, men også nærområdet rundt mtp offentlige rom og tilbud. Det anbefales å utforske forskjellige bokonsepter rettet mot barnefamilier. Barnehage og andre off. servicefunksjoner etterlyses også i denne sammenheng. Utdrag er hentet fra Digital medvirkning: Badedammen – Spilderhaugen

Rapport – resultater, sommer 2020, LÉVA Urban Design Utført på oppdrag for Svankevigå AS og Agri Eiendom AS.