Næring og grønt foran boliger, sier lokalpolitikere

Heller arealer til grønt og næring enn flere boliger, mener lokalpolitikerne.
Del på Facebook
Det bør tilrettelegges for flere næringsområder på Storhaug, særlig for ideell næring og sosialt entreprenørskap. Arealer til grøntarealer og næring bør gå foran flere områder til bolig.

Sigrid Bækholt
storhaug_bydelsavis @outlook.com

Forslaget fra Knut O. H. Bergesen (H) ble enstemmig vedtatt av Storhaug kommunedelsutvalg som på møte 25. oktober uttalte seg om kommuneplanens arealdel (2023-2040) og grønn plan.

Saken ble først utsatt

Utvalget skulle egentlig uttalt seg om arealdelen på møtet i september men saken ble utsatt etter forslag fra Helge Dagfinn Andersen (SV) og Stig Fagerland (Sp) som ønsket en redegjørelse på hva det skulle svares på.

De viktigste dokumentene

På møtet 25. oktober orienterte prosjektleder Linda Christine Olsen. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, sammen med den årlige handlings- og økonomiplan (HØP), er de aller viktigste styringsdokumentene for Stavanger. Og nettopp derfor er de også så viktige å uttale seg om. For eksempel er det behov for ny barnehage nær sentrum (f eks Nytorget), men tomt til dette er ikke foreslått eller regulert ennå.

Hvor mange har vi plass til?

Hege Benedicte Blom Stene (V) sa i sitt innlegg at det fremdeles bygges boliger i høyt tempo og spurte om det finnes noen bestemmelser for hvor mange mennesker det kan bo på et så lite areal som Storhaug har.

Linda Christine Olsen har etter møtet gitt et mer utfyllende svar på dette i epost til bydelsavisa. Her innleder hun med å si at det er vanlig med høy arealutnyttelse og tetthet i byområder.

Kommuneplanen har bestemmelser og retningslinjer for å sikre uterom i forhold til antall boliger som bygges. Det er lagt frem 2 alternativ for bysone B i høringsforslaget til arealdelen. Det generelle kravet i kommuneplanen er 30 m2 MUA (minsteuteoppholdsareal) pr. bolig mens en innenfor områder avsatt til sentrumsformål i selve byområdet har et krav på min. 16 m2 pr. boenhet.

Linda viser til Bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel 2023-2040, høringsforslag fra 27.06.2022.

Det er imidlertid i konkrete reguleringsplaner en tar endelig stilling til utnyttingsgrad og antall boliger i hvert delområde, forklarer Olsen. Et annet moment er at store deler av Storhaug er en del av Trehusbyen. Her har kommuneplanen retningslinjer som sikrer vern mot riving og omfattende fortetting.