Beboere vil bevare Nytorget

Illustrasjon: Leo Ribeiro fra Pedersgata (leoribeiro.no).
Del på Facebook
Hvordan forklares klimatenkning i forhold til økt biltrafikk, 300 nye P-plasser, riving av arkitekttegnet bygg og flere år med graving og byggestøy for beboerne i nabolaget?

Sigrid Bækholt [email protected]

Det er kraftige uttalelser i merknader fra Storhaugbeboere som protesterer mot nytt mediebygg (plan 2774 felt C11) på Nytorget. Fristen for merknader var 31. august.

I kommunens innsynsløsning gjengis alle merknadene. https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522

Nybygg nesten like høyt som to nydelige kirkebygg

Jeg har kraftige innsigelser på riving av det gamle politikammeret, og sette opp et bygg med parkeringsanlegg, skriver Karina Steyn fra Kongsteinsmauet i sin merknad til planen. Nybygget vil bli plassert mellom to nydelige kirkebygg, og være nesten like høye som disse to byggene som burde være signifikante bygninger i området, både grunnet bruk men også som arkitektoniske mesterverk.

Et parkeringsanlegg vil naturlig nok medføre økt trafikk i et område der man i større grad burde redusere trafikken som er ganske tett som det er, mener Steyn.

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2413079

Still alt i bero

Still alt i bero, er anbefalingen fra Dag Vidar Haugen i Rosenkildegaten. Han mener planen er så dårlig begrunnet, forberedt og vurdert at det skaper mer uro, sinne og bekymring hos de som kommunen skal betjene, enn strømprisene gjør, – og hvordan forklarer kommunen klimatenkning ifht. økt biltrafikk i byggeperioden og de 300 nye P-plassene, riving av arkitekttegnet bygg, graving og flere år med byggestøy for beboerne i nabolaget?!

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2415287

Skrinlegg prosjektet

Lytt til byantikvarens råd om å skrinlegge prosjektet i sin nåværende form og tenke det helt på ny, skriver Linda Gudmestad fra Bøkkersmauet. En medieby kan plasseres et annet sted. For meg høres det ut som at det er prestisje mer enn fornuft som styrer avgjørelsen om mediebyen. Det planlagte bygget vil sette både Petrikirken og “vanlige” hus i skyggen på en måte som jeg tror vil oppleves som kald og uvennlig.

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2415315

Heller arbeidsplasser for ungdom, kunst og kultur

Reguleringsplaner bør ikke vedtas på grunn av press fra næringslivet og inngåtte leieavtaler for bygninger som ikke er vedtatt bygget, skriver arkitekt Benedikte Landsnes fra Vindmøllebakken i en merknad som er på hele 11 sider.

Parkeringskjeller bør utgå i sin helhet. Bevar Politikammeret og kunstverket av Andreas Bø i original posisjon. Landsnes foreslår at Politikammeret heller programmeres til arbeidsplasser innen ungdom/kunst/kultur og at trehusene kan programmeres for utøvende kunst/kultur (f.eks. residens).

Dersom det stadig tillates at utbyggere, herunder kommunen selv, kjøper opp trehus, lar de forfalle i årevis og argumenterer for riving med dette forfallet, kan retningslinjene for Trehusbyen like gjerne utgå i kommende kommuneplan, skriver Landsnes i sin merknad.

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2415405

Bevar både trehus og terrassering

Planforslaget åpner for riving av ytterligere fire verneverdige trehus fra ca 1860, beskriver Endre Elvestad fra Pedersgata i sin fem sider lange merknad.

Siden hele kvartalet ligger i et nokså hellende terreng er det sannsynlig at den oppmurte terrasseringen i bakrommene er nokså samtidig med bygningene, og bør bevares som del av trehusbyens kvartalsstruktur.

Utleie til kontorer styrker ikke Nytorget som en kulturell møteplass, men en akselererende gentrifisering som allerede preger Nytorget og Pedersgata, poengterer Elvestad.

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2413621

Nybyggene sprenger skalaen

Jeg stiller meg 100 % bak byantikvarens vurdering, skriver Sigmund Trageton fra Bratteberggata. Nybyggene sprenger skalaen på Nytorget, virker massive mot de smale gateløpene, kaster sammenhengende slagskygger over torgflaten og virker dominerende selv mot Petrikirken. Heller ikke i detaljutformingen har det lykkes å tilpasse bygningene til omgivelsene. Derfor bør forslaget stoppes i sin nåværende form.

I tillegg MÅ parkeringshuset skrinlegges. I et bærekraftsperspektiv og kostnadsperspektiv kan det ikke forsvares og det er heller ingen informasjon som sannsynliggjør at en har behov for hele 300 parkeringsplasser.

Det beste hadde vært å gjenbruke og rehabilitere bygget for ikke å ødelegge byrommet rundt Nytorget, mener Trageton.

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2413072

Manglende medvirkning

Det må stilles spørsmål med hvorfor et omfattende medvirknings- og involveringsprosjekt som ‘Palleparken’ for utformingen av selve torget ble gjennomført, men ikke for utbyggingen av C11, undres Benjamin Hickethier fra Nedstrandgata i sitt seks siders lange høringsinnspill.

Det vises til hele to anledninger for såkalt ‘medvirkning’: Begge kan kvalifiseres som informasjonsmøter, skriver Hickethier.

Han gjennomgår arkitektur-, kunst- og idéhistoriske grunner for bevaring i tillegg til miljø- og klimarelaterte argumenter mot å rive en fullt fungerende eksisterende bygning som Politikammeret.

At kommunen ikke har tatt vare på sine egne trehus og lar dem forfalle og råtne, kan ikke være grunn til riving — tvert imot, skriver Hickethier.

De historiske bakhagene skaper et unikt område av bynatur, som absolutt burde bli rehabilitert og reaktivert. Det er absurd at Stavanger kommune skal bruke 30 millioner kroner for å lage en park på Nytorget som er et torg, når det allerede finnes Nyparken som er en park.

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2415281

Behov for barnehage?

Vi lurer også på om det er tilstrekkelig utredet at det ikke er behov for barnehage i området? I planbeskrivelsen er bare nevnt at det ikke finnes barnehager i nærheten, men det fremgår ingen konklusjon/kommunens vurdering, undres arkitektene Barbara Elisabeth Ascher, Christian Schöberle og Imke Wojanowski med adresse Jelsagata.

De mener videre at det dessverre ikke er tilstrekkelig belyst hvilke konsekvenser det vil ha å beholde politikammerbygget og krever derfor at det utarbeides et alternativt illustrasjonsprosjekt der politikammerbygget – i tillegg til trehusene i Kongsteinsgata – er beholdt og integrert, for at man har et reelt valg.

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2415324