Vil du vite mer om Paradisplanen?

Del på Facebook
Du kan høre viktige orienteringer og følge politikerne i Storhaug kommunedelsutvalg når de har møter. Hva mener de? Hva blir vedtatt? Møtet tirsdag 20. april klokka 17 arrangeres som fjernmøte.

Sigrid Bækholt
[email protected]

 

Alle sitter hver for seg men du kan være tilhører. Det ordnes teknisk ved at du sender en epost til [email protected].

I dette møtet vil det bli en orientering og «mini-arbeidsverksted» om Paradisplanen.
Prosjektleder Ingrid Eileraas presenterer

 • – Kort status – hvor er vi nå
 • – Hvorfor medvirkning og hva ønsker vi å oppnå
 • – Intro til arbeidet med Paradisplanen

Deretter vil kommunedelsutvalget bl.a. diskutere:

 • Hva skal til for at Paradis blir et aktivt nærområde som benyttes av beboere på Storhaug, Våland/Eiganes, Hillevåg og sentrum?
 • Hva slags sted bør Paradis bli? Hvilke behov tenker du/dere at Paradis skal dekke? Aktiviteter, funksjoner, tilbud…
 • Hvordan tilrettelegge for at barn og unge skal bruke og trives i Paradis?
 • Hvilke kommunedelsfunksjoner kan dekkes og deles i Paradis?
 • Er det noen utfordringer i nærområdene som utviklingen i Paradis kan bidra til å bedre?
 • Hva skal til for at folk bedre kan bevege seg til og fra Paradis mellom Storhaug, Våland, Hillevåg og sentrum?
 • Hvordan sikrer vi gode uterom og møteplasser som alle har lyst til å være i?
 • Hvilke kvaliteter ved dagens Paradis er det viktig å ta vare på og styrke, og som kan gi området en tydelig identitet?
 • Kan dere nevne noen gode eksempler?
 • Er det andre utfordringer planen bør ta tak i? Hva er det viktigste planen skal bidra til eller løse?

Formålet med planen er å omforme området til en ny fremtidsrettet, klimavennlig og grønn del av Stavanger sentrum med arbeidsplasser, boliger, servicetilbud, uterom m.m. Området skal ha gode forbindelser for gående, syklende og kollektivreisende.

Planen skal sikre gode rammer for by- og bomiljø med nye møteplasser til glede for beboere og brukere i nærområdet, fremtidige beboere og arbeidstakere og byens befolkning generelt. Videre skal planen sikre løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og ivareta eksisterende steds- og områdekvaliteter samt rammer for fremtidsrettet næringsutvikling. Arbeidet skal bygge på sentrumsplanens ambisjoner og føringer i overordnede planer.

Planprogrammet som nå er på høring: https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/store-planoppgaver/paradis/

Synspunkter og merknader sendes innen 14.05.2021 til:
Adresse: By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger
E-post: [email protected]

Eventuelle spørsmål kan rettes til Innbyggerservice tlf. 51 50 70 90.
Saksbehandler er Ingrid Eileraas, tlf. 51 50 70 91,
[email protected]

Merk alle henvendelser med plannummer og plannavn.

Paradis og andre saker som tas opp i kommunedelsutvalgets møte kan du lese om her
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1730217?agendaItemId=230209