Vil ha flere og bedre parker

Parken ved Døvesenteret kunne blitt mer attraktiv til opphold. Den svært ”alvorlige” statuen gjør parken lite tiltrekkende. Det er en lekeplass i nærheten, men det er ingen trivelig enhet mellom lekeplassen og parken. Slik lyder et av forslagene fra spørreundersøkelsen. Fra venstre ses Katrine Lilleland (MDG), Leif Kjetil Knudsen (Ap) og Tove Kvamme Kvalevåg (Ap). Helt til høyre ses statuen av Sven Oftedal. Det største bygget eies av kommunen. Bygget bak er tidligere St Petri aldershjem. Begge byggene kan bli bofellesskap for eldre.
Del på Facebook
Flere møteplasser. Større grøntområder og parker. Mer benker og bord. Ly for ruskevær. Ikke bygge så tett. Mindre søppel. For lite bynære parkområder.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Alle som vet om det kan påvirke kommuneplanens arealdel for de neste 20 årene. Hvor skal det bygges? Hvor tett skal det være lov å bygge i de forskjellige områd­ene? Hvor skal det være næring og grøntområder? Hvor er det plass til en barnehage?

En foreløpig rapport fra en nettbasert spørreundersøkelse viser de 83 svarene som er kommet fra Storhaug kommunedel så langt (pr 9. mars). Det ønskes flere svar! Her finnes spørsmålene https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040/

Mange trives svært godt

71% trives svært godt der de bor. De setter mest pris på områdene langs turstien fra Breivig til Strømvig og nærheten til sjø. Men også nærheten til trening, butikker, lokale restauranter, barer, bading, kultur og kunst. Miljøet beskrives som urbant, aktivt, mangfoldig, kreativt, inkluderende og kulturelt rikt.

53% har ikke egen hage

Selv om trivselen er høy blant mange så mener 43% at uteområdene ikke er tilpasset deres ønsker og behov. 27% opplever ikke natur i sitt nærmiljø. 24% føler seg utrygge når de ferdes ute på dagtid. 53% har ikke tilgang til egen hage.

Konkrete forslag til hva som bør endres er:

  • Parkeringsplassen ved Svankevigå burde bli parkområde
  • Parken ved Døvesenteret kunne være mer attraktiv til opphold
  • Forlengelse av blå promenade fra Bekhuskaia til Breivik
  • Mer kulturelle tiltak, badstu ved Tou!

Katrine Lilleland, Leif Kjetil Knudsen og Tove Kvamme Kvalevåg gikk gjennom alle forslagene i den foreløpige rapporten og utformet en uttalelse som ble enstemmig vedtatt av Storhaug kommunedelsutvalg. Når Kommuneplanens arealdel kommer til førstegangsbehandling våren 2022 vil vi se hvor mange av disse forslagene som har fått gjenn­omslag.

De tre aller viktigste områdene å ta fatt i:

  1. I tillegg til møteplasser bør det prioriteres utbygging av kreative lekeplasser og utendørs treningsområder til glede, lek og helsefrembringende aktivitet for både store og små.
  2. Styrke tilgang på grøntom­råder, gjerne turstier uten asfalt, gode områder for turgåing og jogging, aktivitet og rekreasjon.
  3. Kulvert mellom St. Johannes­kirka/Kjelveneparken vil bidra sterkt til å utvikle et viktig område positivt, særlig for ungdom som en stor brukergruppe av Kjelvene, men også binde sammen bydelen på en god måte og gjøre området oppleves tryggere.

I tillegg vil lokalpolitikerne trekke fram følgende forslag og initiativ:

Gode og hensiktsmessige fortau. Mange er svært høye og skarpe og lager problemer for ulike brukergrupper.

Utvide den blå promenade til Strømvig.

Utrygghet

Det ikke tilfredsstillende at ca. hver 3. respondent opplever utrygghet uansett tid på døgnet. Mange av de kvalitative tilbakemeldingene handler om fravær av trær, gress, park, benker, dårlig stand på friområder, søppel som flyter. Dette kan i seg selv styrke følelsen av utrygghet og tilsier bedre tilrettelegging, vedlikehold og rydding.

Ventetomter bør bidra positivt

Ventetomter, dvs områder som venter på en avklaring og/eller utbygging, er negativt og bør få en midlertidig tilrettelegging som fremmer aktivitet og bidrar positivt til bydelen.

Det er et innbyggerinitiativ som ønsker at tomt foran Tou, pt. avsatt til en ny stor boligblokk, Tou Park 6, som ønsker at kommunen overtar tomten m.t.p. å utvide Tou-parken. Dette fordi området rundt Tou og Lervig har en sterk boligtetthet.

Dette gjelder også området på nordsiden av Lervigbukta (ytterst ved planlagt park) der en opplever det som en trussel at det kan bli ytterligere innebygget miljø som skjermer for utsikt og sjø. Storhaug kommunedelsutvalg ser innbyggerinitiativet til fordel for utvidet park og utsyn til sjøen som et uttrykk for engasjement som bekrefter tilbakemeldingene i fra medvirkningssprinten. En del av området er også regulert til lek og det virker lite naturlig å skyte inn bolig mellom parken og dette leke/friområdet.

Flere turstier og grønne soner

Positive tiltak for å styrke bydelen: Flere turstier, trær og typisk grønne soner nær sjøen med dyreliv, fugler og bademuligheter, i tillegg til sentrumsnært og urbant liv i gatene med kafeer og barer.

Hemmere som trekkes fram mot økt bruk i dag er utrygge omgivelser på kveldstid, fravær av større grøntområder, liten grad av tilrettelegging med bord, tett med store blokker, samt få «nabolagsaktiviteter» og lite utvikla nabofellesskap.

Enklere å sykle

Flere etterlyser tiltak for å gjøre det enklere å sykle, også i kombinasjon med rutebåt. Blant annet antall sykkelparkeringer, sykkelveier (med bedre merking i kryss), sykkelvei fra Tou via sentrum og til Bjergsted, tryggere sykkelparkering med færre tyverier. Det er også etterlyst behov for bedre kollektivtilbud i Lervig og bildeling.