– Områdene må reguleres i en sammenheng

Skraveringene viser gjennomførte boligprosjekter og områder som er under planlegging. Det røde huset som er sirklet inn er Pedersgata 125. Les mer om planene for dette huset på side 10. Illustrasjon av Storhaug Utvikling/Austigard Arkitekter.
Del på Facebook
Det planlegges flere tusen nye boliger på begge sider av Svankevigå, ved havnesiloene på Mølleneset og på begge sider av Spilderhaugvigå.

Sigrid Bækholt
storhaugbydelsavis@ outlook.com

35 beboere fra Vindmøllebakken bofellesskap har levert en 6 sider lang høringsuttalelse mot planinitiativet for Badehusgata 25 og Dokkgata 4 (plan 2757 ved Svanke­vigå).

Utviklingen i hele Stavanger Øst må sees og reguleres i sammenheng for å ivareta bydelens beboere og for å videreføre mangfoldet, benytte potensialet og bevare det som gir området sitt historiske særpreg, mener beboerne.

De ber kommunen om å se reguleringen av Stavanger havne­siloer, Svankevigå og Spilderhaugvigå i sammenheng og legge opp til at beboere i området skal få kunne gi sine innspill til totaliteten i planene.

– God byutvikling må foregå på beboernes, og ikke utbyggernes premisser. Det er vi som skal bo og leve her, sier Endre Elvestad fra Vindmøllebakken bofellesskap.

– Vi må redde de siste restene som kan spille på lag med klyngene av gamle trehus på Ramslandsberget, Møllehaugen og Spilderhaugen, sier Anders Svendsen Almesveen. Han har levert et 14 siders innspill med kommentarer og illustrasjoner til det samme planinitiativet.

5 punktblokker i Svankevigå?

Punktblokkene sett fra nytt torg. Fra planinitiativ for Svankevigå ved Stav Arkitekter AS.

På vegne av Svankevigå AS foreslo Stav Arkitekter AS 5 blokker på omtrent 18 x 18 meter, høyder mellom 5 og 8 etasjer og 80-100 boliger med en snittstørrelse på 80-85 m2 pr. leilighet.

Stavanger kommune har en innsynsløsning hvor man kan se alle byggesaker fra 1. januar 2016 og til i dag. På kommunens hjemmeside ligger alle merknadene, varslingsbrev, referat fra oppstartsmøte og det innleverte plan­initiativet for Svankevigå/Badehusgata 25 og Dokkgata 4.

Jo C. Fougli er kommunens saksbehandler for planen. Han forklarer at gjeldende plan ble vedtatt i 2015 da boligmarkedet i Stavanger bremset kraftig opp. Det ble den gang regulert inn boligblokker som aldri ble bygd.

Hva skjer videre i denne saken?

– Det har kommet inn flere merknader enn det jeg tenker er vanlig ved varsel om oppstart. Når vi har mottatt et komplett planforslag har kommunen i utgangspunktet 12 uker på seg til å avgjøre om planen skal legges ut på høring (politisk 1. gangs behandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling), forklarer Fougli.

Pål Dannevig fra Stav Arkitekter svarer i epost til avisa at de i arbeidsmøte med kommunen har gått gjennom alle uttalelsene. Han skriver videre at alle uttalelsene blir tatt på alvor og vi jobber nå med å bearbeide planforslaget. Hvordan det blir til slutt, vet vi ikke enda. Vi er enda tidlig i planprosessen. Så de mange innspillene er definitivt med på å påvirke planforslaget.

Når det gjelder tidsplanen så starter vi nå opp med utarbeidelse av selve planen og dokumentasjonen. Vi har planer om å legge opp til en medvirkningsprosess i denne perioden.

Hvis alt går etter planen så tenker vi oss å sende inn planforslaget til kommunen i sommer. Deretter skal kommunen avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sende på høring.