Åpne veier og varmt vann i rørene

Fjernvarmerør strekker seg nå fra forbrenningsanlegget på Forus via Jåttåvågen og Hillevåg til Storhaugs østlige utbyggingsområder. Foto Kristofer Ryde.
Del på Facebook
– Alle våre prosjekter er nå avsluttet og de aller fleste veier er åpnet for ferdsel igjen, opplyser Kristin Støle Kalgraff fra Lyse. – Vi er takknemlige for tålmodigheten som er vist gjennom tre år med støy, støv, stengte veier og omkjøringer.

Sigrid Bækholt [email protected]

Et mangeårig prosjekt med å legge et sammenhengende rørnett med fjernvarme fra Jåttåvågen til Stavanger Øst er i ferd med å avsluttes.

– Det nye fjernvarmenettet fylles i disse dager med varmt vann oppvarmet av spillvarme fra søppelforbrenningsanlegget på Forus, forklarer Kalgraff som er kommunikasjonsansvarlig for energi i Lyse.

Consul Sigval Bergesensvei langs Hillevågsvatnet er åpnet som gang- og sykkelvei igjen. Fjernvarmerørene er videre lagt i Paradisveien, Paradissvingen, Lyder Sagens gate, Avaldsnesgata, Nymansveien, Årdalsgata, Erfjordgata, Avaldsnesgata igjen, Lervigsveien, Ryfylkegata og Breivikveien til Lervigbrygga. En annen rørgate går fra Avaldsnesgata, Ryfylkegata, Harald Hårfagres gate og Badehusgata til den ender i Stavanger Brygge Varmesentral.

I Avaldsnesgata er arbeidet med fjernvarmen ferdigstilt, men kommunen har noe arbeid igjen med opparbeidelse av miljøgate. Ifølge kommunens hjemmeside skal dette være ferdig i april 2021.

– Ekstra brede fortau og fint opparbeidede gater er resultatet for mange etter å ha hatt graving utenfor døren. Mange har satt stor pris på dette nå som det begynner å bli ferdig, sier Kalgraff.

 Hvem vil bruke fjernvarmen på Storhaug?

– I Urban Sjøfront er de aller fleste byggene bygget for å kunne ta imot fjernvarme. Lervig sykehjem, nær alle bolig- og leilighetsbygg og Godalen Vgs for å nevne noen. Fjernvarmen vil erstatte de midlertidige natur- og biogasskjelene som har vært i tilknytning til en del av byggene som nå får fjernvarme. Biogasskjelen som har stått i Løveparken (Lervig) vil dermed fjernes.

Og hvor fornøyd er dere?

– En viktig strekning på 9 km har fått tilgang på klimavennlig energi. Det betyr at strømmen man normalt ville brukt på oppvarming, kan brukes til andre formål. Fjernvarmen er en fantastisk fin måte å utnytte spillvarmen som oppstår ved brenning av søppelet til oss innbyggere. Denne bruken av fjernvarme bidrar til reduksjon av CO2-utslipp, er effekt­avlastende og klima­nøytral. Beslutningen om å gjennom­føre utbyggingen til både Sandnes og Stavanger ble i sin tid utløst av kommunenes ønske om kollektive energiløsninger, støtte fra Enova og som et bidrag til økt utnyttelsesgrad ved Forus Energigjenvinning. Vi er med andre ord veldig godt fornøyd med å ha fått dette til, sier Kalgraff.

Den midlertidige gasskjelen for varmeproduksjon til boligblokkene og bedriftene blir demontert når spillvarmen fra Forus fyller rørene i stedet for gassvarme.

Mer graving i gatene på Storhaug

Miljøgate i Avaldsnesgata

Stavanger kommune etablerer miljøgate i Avaldsnesgata mellom Hjelmelandsgata og Erfjordgata. Gata opparbeides med ny vegoppbygging, nye fortau, opphevde vegkryss og komplett nytt drens- og sluksystem. Det skal også etableres trær langs sørsiden av gata.

Ryfylkegata bygges for sykkel og kollektivtrafikk

Kommunen skal opparbeide en ny løsning for kollektiv- og sykkeltrafikk langs Ryfylkegata. Hele gata bygges om, slik at fortauene får god bredde og syklister får et sammenhengende sykkelfelt å sykle på fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate og videre inn mot sentrum langs Pedersgata. I tillegg skal vann- og avløpsanlegget lett separeres og det skal settes ned nye kummer for sandfang. Arbeidet vil vare til ut i 2021 og trafikken vil bli ledet om Haugesundsgata i anleggsperioden.

Ryfylkegata skal få god bredde på fortau og et sammenhengende sykkelfelt fra Breivig til byen. Illustrasjon: Egil Bjørøen.

Fornyelse av vann- og avløps­ledninger i Lervig-området

Ut 2021 blir det en del opprusting av vann- og avløpsnettet i gatene rundt Lervig, blant annet i forbindelse med etableringen av brannstasjon i Lervig.

Utskifting av vann og avløpsnett Varden nord

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. Det vil si lede bort alt overvann fra veiene, og dermed frigjør mer kapasitet i avløpsledningene. Prosjektet er utvidet og inkluderer nå Østre Ring, samt overvannsledning ned til sjøen fra Østre Ring. Arbeidet forventes ferdig i mars 2021.

På kommunens hjemmeside står det mer detaljer om disse og flere andre graveprosjekter med oppgitte kontaktpersoner m.m. Siden heter Her graver kommunen.

Arbeidet i Ryfylkegata vil vare til ut i 2021.