– For et byråkratisk skjema!

Badedammen brukes mye og av mange. Det foreslås dusj, flere utemøbler og drikkefontene.
Badedammen brukes mye og av mange. Det foreslås dusj, flere utemøbler og drikkefontene.
Del på Facebook
– Dette styrker ikke nærdemokratiet, sa Leif Kjetil Knudsen (Ap).

– For et byråkratisk skjema, sa Grete Kvalhem (Frp). – Vi ønsker en enklere prosess. Dette vil rett og slett virke lammende på personlige initiativ, sa Knudsen. Uttalelsene var krasse da Storhaug kommunedelsutvalg behandlet Veiledere til prosedyrer for kommunedelsutvalg.

Saken handlet bl.a. om hvordan man lokalt kan ta initiativ for å få en sak til politisk behandling. På initiativ fra Tone Brandtzæg (H) ble det enstemmig vedtatt å be om at det utarbeides en enklere fremgangsmåte.

Ba om mer effektive møter

Storhaug kommunedelsutvalg hadde møte tirsdag 22. september i Kvitsøygata 3. Møtet varte nesten tre timer. De fleste tok ordet flere ganger og hadde mye på hjertet. Noen tok ordet svært mange ganger om detaljer som andre mente utvalget ikke trengte engasjere seg i. Det lange referatet med alle forslagene, spørsmålene og vedtakene kan leses på kommunens hjemmeside. Se også link på kommunedelutvalgets facebookside. Knut O. H. Bergesen (H) bad leder om å effektivisere møtene.

Unge vil ha det rent og ryddig

Anita Helstrup og Kjersti Egenberg, fra kommunens By- og samfunnsplanlegging, presenterte Barnetråkk – en kartlegging av barn og unges opplevelse av bydelen. Hovedkonklusjonen er at barn og unge vil ha det fint, rent og ryddig rundt seg og flere grønne områder. Kartleggingen brukes aktivt innad i kommunen og vil bli fulgt opp.

– Er dette en egnet tomt til barnehage?

– Strømvig er som et utkantområde som får liten oppmerksomhet, sa Aase Sitter fra Sameiet Strømvig (Paradisveien 91) i møtets åpne halvtime. – Området er unnasolt og ligger mellom blokka vår og en fjellskrent. Støy vil også bli et problem. Fylkeskommunens parkeringsplass ved Godalen videregående skole har den beste og mest solfylte beliggenhet. Dette er en bedre plass for en ny barnehage, sa Aase Sitter.

Kjøkken i alle etasjer

Mange tok ordet i sak om byggeprogram for utvidelse av Ramsvigtunet med 30 sykehjemsplasser tilpasset personer med demenssykdom. Saken ble tatt til orientering med kommentar om at det ønskes anretningskjøkken i alle etasjer. Forslaget fra Stig Fagerland (Sp) fikk alles stemmer bortsett fra Venstre.

Sameiet Strømvig mener denne tomten ikke egner seg til barnehage
Sameiet Strømvig mener denne tomten ikke egner seg til barnehage

Båtskyss, drikkefontener, smarte avfallsdunker og offentlige toalett

Politkerne hadde mange forslag da utvalget behandlet årsprogram 2021 for Park og vei. Forslagene følger den videre behandling av saken.

Federico Juàrez Perales (H) vil at kommunen skal tilrettelegge for flytende badstue og spesielt vurdere områdene ved Sjøparken/ Tou Scene og Godalen.

Elisebeth Blakely (SV) ønsket støtte til Naturvernforbundet for båtskyss til Store Marøy fra april til oktober, uteskur «gapahuk » i Lervigsparken og offentlige toaletter på Nytorget.

Grete Kvalheim (FrP) foreslo 10 nye benker.

Stig Fagerland (Sp) ville prioritere ferdigstillelse av Lervig Park som nummer 1.

Leif Kjetil Knudsen (Ap) ville at særlig de sentrumsnære gatene rundt Bergeland, Normannsgata, Vaisenhusgata og Kongsteinsgata skulle prioriteres mtp grøntanlegg og andre trivselstiltak.

Knut O. H. Bergesen (H) ønsket som prioritet nr 1 flere «smarte avfallsdunker» rundt hele bydelen, da spesielt på turstiene fra Tou Scene til Strømvik.

Katrine Lilleland (MDG) foreslo bl.a. dusj, mer møbler og drikkefontene ved Badedammen, bedre belysning og drikkefontene på Kjelvene, sterkere belysning og oppdatering av Johannesparken, at Lervigparken bør bli en «Kreativ lekeplass» og støtte til Nylund beboerforening som ønsker gatetun i deler av Lysefjordgata.

Konsekvenser for de øvrige byøyene hvis bro til Vassøy

Leif Kjetil Knudsen (Ap) fikk svar på spørsmål som han stilte i juni om konsekvenser for byøyene hvis det blir bro til Vassøy. I svaret fra kommunedirektøren står det blant annet at det er fylkeskommunen som har ansvar for rutetilbudet til øyene. I forkant av at et nytt rutetilbud skal på anbud gir Stavanger kommune høringsuttalelse til dette, som behandles i formannskapet. Innspill fra kommunedelsutvalget mm legges ved høringsuttalelsen

… Det er gjort vedtak om at Stavanger kommune skal utarbeide reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse til Vassøy, mot at fylkeskommunen betaler. Saken skal diskuteres mellom partene i september. Hensynet til beboere på andre øyer vil være et sentralt tema ved vurdering av nye løsninger.

Knudsen fikk også svar på hvordan Stavanger kommune kan bidra til økt frekvens på lasterute. Saken har vært drøftet med Kolumbus. Strategi for hurtigbåt i Rogaland skal opp til fylkeskommunal behandling i løpet av høsten og Kolumbus må forholde seg til utfallet av denne og gjøre eventuelle tilhørende justeringer. Dersom det kommer
en bro til Vassøy i fremtiden må rutetilbudet tas opp til ny vurdering. Det er nettopp tildelt ny kontrakt på lasteruten, gjeldende fra 01.01.2021.

Forvaltningsplan for bytrær

Knut O. H. Bergesen (H) viste til enstemmige vedtak i Utvalg for miljø og utbygging om å plante flere trær, involvere innbyggere og organisasjoner, arrangere årlige plantedugnader, lage pedagogisk opplegg for skoler og barnehager og en 20-årsplan for nyplanting og treslagskifte. En interkommunal skogforvalter for Stavanger, Sola og Randaberg får en sentral rolle i arbeidet.

Bergesen mente at Storhaug kommunedel tidlig bør involvere seg i dette arbeidet og samarbeide om gjennomføringen lokalt. Kommunedelsutvalget kan spille inn egnede og uegnede arealer til 20-årsplanen, foreslå områder som kan ryddes til plantefelt, spre informasjon til kommunedelens grunneiere, frivillige lag og organisasjoner, organisere dugnadsgjenger og bidra med lokalkunnskap om hvor skoler og barnehager kan finne frø og nøtter til egenproduksjon av trespirer.

Bergesens spørsmål er om kommunedirektøren vil akseptere at Storhaug kommunedelsutvalg tar på seg ansvaret for å organisere en årlig treplantingsdugnad på vegne av kommunen allerede ila våren 2021. Utvalget vil trenge kompetanse og ressurser som gjør gjennomføring av dugnaden mulig, også supplerende trær. Han ber om en sak til utvalget der det beskrives hvordan kommunedelsutvalgene kan få en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av årlige treplantingsdugnader.

Usedvanlig mange kontakter avisen om store mengder søppel. Her fra ventetomten som ligger mellom Tou Park, Tou, Sjøparken og sjøen
Usedvanlig mange kontakter avisen om store mengder søppel. Her fra ventetomten som ligger mellom Tou Park, Tou, Sjøparken og sjøen

Søppel ved Sjøparken

Vurderes det å øke kapasitet og ressurser i forbindelse med søppel og avfallshåndtering ved Sjøparken område i sommerperioder?

Vil Stavanger kommune evt vurdere å outsource oppgaven til private eller ideelle aktører dersom kommunen har begrenset kapasitet til å utføre oppgaven selv, særlig i kritiske perioder som sommerferie? Dette var oppfølgingsspørsmål til kommunedirektøren fra Federico Juarez Perales (H). Allerede i juni ba han om utplassering av flere og større avfallsdunker ved parker og grønne områder. I svaret het det at dessverre så var de fleste innkjøpene for 2020 allerede foretatt.

Perales gav seg ikke så lett. Han kontaktet Tou, Fortou og Øst og fikk bekreftet at det er Stavanger kommune som eier selve Sjøparken mens Tou er driftsansvarlig for arrangementer.

I følge Perales har Tou sagt seg villig til å ta mer ansvar for Sjøparken.

Ubesvarte spørsmål

I juni stilte Leif Kjetil Knudsen (Ap) spørsmål til kommunedirektøren om infrastruktur for telekom og internett på byøyene. Spørsmålet er ennå ikke besvart. Det samme gjelder spørsmål fra Federico Juàrez Perales (H) om muligheten for flere badeplasser og en lokal kampanje mot forsøpling i form av en ryddeaksjon.

Mer informasjon

På kommunens hjemmeside finnes mer detaljer om alle sakene, spørsmålene og vedtakene i møtet.