Vil rive et helt kvartal på Kjelvene

Sara Nustad Mauland på gangbrua ved Kjelvene. I bakgrunnen ses deler av bygninger og fabrikkpipe som foreslås revet. Til høyre bak treet ses litt av «tårnhuset» som skal bevares. Og midt i bildet ses et av bolighusene (gult) i Spilderhauggata som vil få mer skygge og mindre sol.
Sara Nustad Mauland på gangbrua ved Kjelvene. I bakgrunnen ses deler av bygninger og fabrikkpipe som foreslås revet. Til høyre bak treet ses litt av «tårnhuset» som skal bevares. Og midt i bildet ses et av bolighusene (gult) i Spilderhauggata som vil få mer skygge og mindre sol.
Del på Facebook
Bortsett fra et verneverdig tårnbygg foreslår utbygger å rive all eksisterende bebyggelse i kvartalet mellom Harald Hårfagres gate, Ryfylkegata, Arbeidergata og Spilderhauggata.

Rundt kvartalet ligger Nevland bilverksted i vest, bolighus i Spilderhauggata i nord, boligblokken Tielvene i øst og skateparken Kjelvene i sør.

Det foreslås nye bygg på ca 4-6 etasjer med ca 230 hotellrom med automatisert inn- og utsjekk. SVG1 AS er forslagsstiller, Holon Arkitektur AS er arkitekter og Prosjektil Areal AS er plankonsulent.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandlet detaljreguleringsplan for kvartalet (i saken kalt Harald Hårfagres gate 15) på sitt møte 15. oktober. Flertallet vedtok å sende saken tilbake for bearbeiding.

– Trenges det et hotell på Kjelvene? Jeg er skeptisk til et selvbetjent hotell som kan bety uønsket aktivitet som vi ikke vil ha, sier Sara Nustad Mauland (Rødt). Hun er eneste medlem fra Storhaug i utvalg for by- og samfunnsutvikling. – Jeg tror ikke at et hotell vil være et stabiliserende element for området. Jeg er også meget skeptisk til de foreslåtte hotellhøydene og riving av gamle trehus og den tidligere Gummi­fabrikken.

Vi må passe på at ikke for store deler av historien og identiteten til området forsvinner. Da saken ble behandlet foreslo derfor Ap, MDG og Rødt å beholdet de to eksisterende trehusene, Spilderhauggata 1 og 3, som begge er bygd i 1890-årene. Vi ville at de skulle innarbeides i prosjektet og at fasadene skulle tilbakeføres til det opprinnelige. Det kan ikke være sånn at hvis man lar hus forfalle lenge nok, så kan de rives, sier Mauland.

Byantikvaren er bekymret for de bevaringsverdige bolighusene på nordsiden av Spilderhauggata og spør i saken: Hvordan vil situasjonen bli for dem som skal bo her? Og hvilken virkning har dette på de bevaringsverdige hus­ene? Et viktig suksesskriterium for bevaring av trehusbyen er stabil beboelse og gode nabolag. Blir bokvalitetene redusert i en slik gate, fører det på sikt til forslumming av den eldre, verneverdige bebyggelsen.

Hele saken med tegninger, illustrasjoner og mange vedlegg ligger samlet på kommunens hjemmeside. Blant annet illustrasjoner av hvordan de nye byggene kan komme til å se ut. Der kan også hele vedtaket fra møtet i Utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag 15. oktober leses.

Bolighus og lekeplass vil miste sol

Av sol- og skyggeillustrasjonene i saken kan vi se at nordre del av bolighusene i Spilderhauggata og den private lekeplassen ved blokka Tielvene vil miste sol hvis utbyggingen gjennomføres etter planene.

Figur 20. Eksisterende solforhold. Til venstre er mars kl.15, til høyre juni kl.18. Rød stiplet linje viser kvartalet, blå markering viser lekeplass.
Figur 20. Eksisterende solforhold. Til venstre er mars kl.15, til høyre juni kl.18. Rød stiplet linje viser kvartalet, blå markering viser lekeplass.
Figur 21. Solforhold etter utbygging. Til venstre mars kl.15, til høyre juni kl.18. Blå markering viser lekeplassen.
Figur 21. Solforhold etter utbygging. Til venstre mars kl.15, til høyre juni kl.18. Blå markering viser lekeplassen.

Sol- og skyggeillustrasjon, Holon. Rød stiplet linje og blå markering, Stavanger kommune. Disse er hentet fra saksfremlegget om detaljreguleringsplanen. Alle sol- og skyggeillustrasjoner er også i illustrasjonshefte vedlagt saken