Nyheter fra Storhaug kommunedelsutvalg

La oss få flere badeplasser i området mellom Sjøparken og Bryggerikaien, foreslår Federico Juàrez Perales (H).
La oss få flere badeplasser i området mellom Sjøparken og Bryggerikaien, foreslår Federico Juàrez Perales (H).
Del på Facebook

På sitt møte 18. august behandlet utvalget en rekke saker.

I sak om prosjekter og lokalisering av nye lekeplasser foreslo Leif Kjetil Knudsen (Ap) at ny kreativ lekeplass i Lervigparken må prioriteres. Knut O.H. Bergesen (H) foreslo at dersom administrasjonen ikke får dette til ønskes det at lekeplass prioriteres i annet videre planarbeid eller områdesatsning for Lervig. Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Utvalget behandlet også Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2020-2023. Leif Kjetil Knudsen (Ap) foreslo bl.a. at

––De trafikale forholdene i Klubbgata bør utbedres
––Det må planlegges for hjertesone i samband med den nye skolen på Storhaug
––Pedersgata må beholdes og videreutvikles som sykkelvei, gjerne ved å flytte parkeringen på venstre side («solsiden») når en kjører østover over til høyre side («skyggesiden») av veien.

Knut O.H. Bergesen (H) foreslo bl.a. at fylkeskommunen inviteres inn til å utarbeide en bedre kollektivplan for bydelen. Gjerne med bruk av små, elektriske/autonome busser for å minke behovet for bil i bydelen.

Knut O.H. Bergesen (H) og Randi Mossefinn (SV) foreslo at det bør også utarbeides kommunale retningslinjer for bruk og håndtering av elektriske sparkesykler, fra et trafikksikkerhets perspektiv.

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.

Flere avfallsdunker?

På kommunedelutvalgets møte i juni stilte Federico Juàrez Perales (H) spørsmål til administrasjonen om utplassering av flere og større avfallsdunker ved parker og grønne områder i Storhaug bydel. I svaret heter det at anskaffelser av nye avfallsbeholdere må skje innenfor dagens budsjettramme. Når det gjelder Storhaug bydel, ser vi at det i enkelte områder kan være behov for utsetting av større beholdere av den typen som komprimerer avfallet og har sensor for nivåmåling. Disse er for øvrig kostbare i innkjøp, og dermed begrenses antallet som kan kjøpes inn hvert år. De fleste innkjøpene for 2020 er nå foretatt.

Litt av hvert

Under punktet eventuelt ble en La oss få flere badeplasser i området mellom Sjøparken og Bryggerikaien, foreslår Federico Juàrez Perales (H). rekke forskjellige saker som lokalpolitikerne er opptatt av tatt opp:

Kjersti Dybvig (Rødt) har vært i dialog med politiet vedrørende henvendelsene til forrige møte der beboere klager på tallrike tyverier fra hager, gårdsrom, garasjer o.l. på Storhaug. Politiet har fått henvendelser om flere tyverier, men disse er ikke blitt anmeldt på ordinær måte. ALLE tyverier må anmeldes om politiet skal kunne gripe inn. Dersom de registrerer at det er «unormalt» mange tyverier på Storhaug i forhold til andre bydeler, kommer de gjerne til bydelsutvalget og orienterer om forholdet.

Arkitektfirmaet «Helen & Hard» vil informere Storhaug kommunedelsutvalg om prosjektet «Mølleneset» (siloene). De vil gjerne ha kommunedelsutvalget med i en medvirkningsprosess.

Tone Brandtzæg (H) etterlyser sak om retningslinjer for midler som er bevilget til styret i Storhaug bydelsavis. Kjersti Dybvig (Rødt) og Knut O.H. Bergesen (H) arbeider videre med dette og ber styret i bydelsavisen komme med innspill.

Som følge av at Erlend Jordal (H) er ute av utvalget på grunn av jobb i Oslo, ønsker Høyre å gjøre noen nødvendige justeringer i tilleggsoppgaver forbundet med Storhaug kommunedelsutvalg: Tone Brandtzæg (H) erstatter Erlend Jordal i Bydelsgruppen for Områdesatsingen på Storhaug. Federico Perales (H) erstatter Knut Bergesen (H) i styret til bydelsavisen.

Bli mer synlige

Federico Perales (H) ønsker at Storhaug kommunedelsutvalg kan bruke Facebook for å svare på innbyggeres henvendelser og spørsmål. Katrine Lilleland (MDG) mener Storhaug kommunedelsutvalg må bli mer «synlige» både i bydelsavisen og på Facebook. Det er leder og nestleder i kommunedelsutvalget som administrerer Facebooksiden. Kjersti Dybvig (Rødt) sjekker evt kommunale retningslinjer ved bruk av «ikke-offisielle» Facebooksider.

Spørsmål gjengis ikke før svaret kommer

I mange år har lokalpolitikerne kunnet stille spørsmål til administrasjonen. En forandring nå er at spørsmålene ikke lenger gjengis i møteprotokollen fra det aktuelle møtet hvor spørsmålet ble tatt opp. På spørsmål fra bydelsavisa gis forklaringen at spørsmålet ikke gjengis før svaret kommer. Etter gjentatte henvendelser har bydelsavisa fått tilsendt spørsmål som ble stilt i kommunedelutvalgets junimøte men som ikke er besvart ennå.

Spørsmål fra Federico Juàrez Perales (H):

Kan det undersøkes om det er mulig å tilrettelegge for flere badeplasser i området mellom Sjøparken og Bryggerikaien? Det er stadig flere som kommer til den østlige bydelen for å utnytte grønne områder og utsikten. Folk syns det er synd at det ikke er flere badepunkter.

Spørsmål fra Leif Kjetil Knudsen (Ap):

Innbyggere på byøyene Lindøy, Hellesøy, Tunsøy, Steinsøy og Kalvøy har tatt kontakt med undertegnede der de viser til at dagens internettdekning og mobilnett er svært ustabil og dårlig (avhengig av vær!), og at de fremdeles har infrastruktur basert på analoge kobberlinjer fra 1950-tallet. De viser samtidig til at Fisterøyane; Sør Bokn og Byre i disse dager ferdigstilles med fibernett og mener at Stavanger Kommune kunne utført dette tilbudet på byøyene også og «burde «ryddet opp». Covid-19-pandemien viser også verdien av god digital infrastruktur for samfunnsmessig robusthet.

– Hvilke muligheter har Stavanger kommune til å påvirke, tilrettelegge og utvikle den digitale infrastrukturen på disse byøyene?

Leif Kjetil Knudsen (Ap) stilte også spørsmål om konsekvenser for de øvrige byøyene ved en evt bro til Vassøy.

Mer detaljer om alle sakene kan du lese om på kommunens hjemmeside.