18. september. Høringsfrist for brannstasjon og Lervigskvartalet

Del på Facebook

Torsdag 27. august arrangerte kommunen to informasjonsmøter i rådhusets bystyresal, et om brannstasjon og et om skole- og sykehjemskvartal i Lervig. Begge planene ligger nå ute på høring. Alle saksdokumenter samt presentasjoner som ble vist i møtene kan leses på kommunens nettsider.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 18. september til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til [email protected]. Husk å oppgi boligadressen din.

Etter uttalefristen skal planforslaget bearbeides og det skal lages plankart med reguleringsbestemmelser. Så skal planene til andre gangs behandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling før politisk behandling i kommunestyret.

Det blir veldig trangt når alt det ikke er satt av tomter til tidligere nå skal inn i Lervig. Det fører blant annet til at uteområdet i Lervigskvartalet er langt under kommunens egen arealnorm, flerbrukshall og bydels(hus)funksjoner foreslås i kjelleren under skolegården, øking av byggevolum som forslag om høyere kontorbygg etc. Det er mange som vil inn her. I et notat nevnes interesse fra PPT, Flyktningeseksjonen, Ressurssenter styrket barnehagetilbud, EMBO, Fysio/Ergo, Metropolis (samlet ca. 8400 m2). Det presiseres at det ikke er tatt endelig beslutning om hvilke virksomheter som skal inn i Lervigskvartalet pr i dag. Hver kvadratmeter bruk inne og ute i begge planene blir viktige. Forventningene til den endelige planen er høye. Beboere og andre interesserte har nå igjen en sjanse til å påvirke hvordan den endelige løsningen skal bli for brannstasjonen og for hele Lervigskvartalet.
Gateløp fra venstre: Ryfylkegata, Haugesundsgata, Johannesgata og Erfjordgata. Tverrgående gateløp: Avaldsnesgata, Kvitsøygata, Rennesøygata, Lervigsveien, Trafikkgata, Søilandsgata og Emmausveien. I bakgrunnen fra venstre: Breivig småbåthavn, Giljehaugen, Rosenli, Vaisenhus-området, Rosendal, Ramsvig og Gandsfjorden. Vestlandske Gummivarefabrikk ses midt i bildet (nå Johannes Læringssenter). Til venstre ligger kvartalet som nå rommer 5 grader Øst (Extra, apotek, Johannes læringssenter, boliger m.m.). I neste kvartal mellom Ryfylkegata og Haugesundsgata ses Stavanger Tinfabrikk med Hagltårnet. Jerntårnet var 60 meter høyt med et smeltehus på toppen og ble revet i 1974. Nede til venstre ser vi det gjenværende administrasjonsbygget som nå rommer arbeidsfellesskapet Tinfabrikken. Tinfabrikk-kvartalet inneholder nå Lervig sykehjem og det planlegges ny skole m.m. Til venstre for Hagltårnet ligger Lervigsbukta. Innerst i bukta ligger Stavanger Cementvarefabrikk. Her skal det bl.a. bygges brannstasjon. Bildet er fra 1950: Widerøes flyfotosamling/Stavanger Byarkiv